Fen İşleri Müdürlüğü

Görev ve Sorumlulukları;

Belediye sınırları içindeki ara ve ana yolların imar planları doğrultusunda kodlarının verilmesi. Bu kodlar doğrultusunda yolların açılması ve yol yapım hizmetlerinin yapılması.

Açılan yollara stabilize serip, sıkıştırarak stabilize yolların bakım ve onarımını yapmak.

Bordür ve tretuvarların yapılması.

Yol kaplama çalışması için gerekli asfaltı temin ederek, yolların bakım ve onarımın yapılması.

Yapılan hizmetlere ait harcamalar ile ilgili olarak, harcamalara katılma paylarının tespit ve tahakkuklarının tespit ve tahsilatlarının yapılması için Hesap İşleri Müdürlüğü’ ne gönderilmesi

Belediye’ ye ait her türlü yapı ve tesisin projelendirilmesi, detay projelerinin ve keşiflerin hazırlanması. Gerektiğinde proje ihale edilmesi.

Yıllık yatırım planına göre kendisine yöneltilen işlerin ihalesinin yapılması, bu işlere ait işlemlerin yer tesliminden kesin kabul aşamasına kadar usulünce yapılıp, yapılmadığının takip ve kontrol edilmesi.

Yapımı tamamlanan ve geçici kabulü yapılan ve tasfiye edilen işler ile her türlü bakım- onarım ve yapım işleri için düzenlenen keşif özeti, metraj, ataşman, yeşil defter gibi kesin hesap evraklarının ve dosyalarının incelenmesi, onaylanması ve arşivlenmesi .

Mail – i inhidam yapılar ile ilgili rapor fen raporlarının tanzim edilmesi ve ilgili Kamu kuruluşlarına iletilmesi.

Müdürlüğümüze vatandaşlardan gelen her türlü taleplerin bizzat yerinde değerlendirilip, çözüm yolları üretilmesi ve gerekli Kurumlarla iletişimin sağlanması

İlimiz sınırları içindeki ara ve ana yollardaki her türlü kurum ve şahıs kazılarının yapılabilmesi için, gerekli izinlerin verilmesi, takibi ve bakımlarının yapılması

Afet durumlarında (sel, deprem, lodos vs.) ilimiz dahilindeki Kamu kuruluşları ile ortak teknik çalışmalarının yürütülmesi

Yol bakım işlerinde kullanılacak malzemenin, hangi kaynaktan ve ocaktan sağlanacağını saptamak, ocaklardan faydalanma durumunun sürekli denetimini sağlanması

İlimiz dahilinde alt yapı kazılarından ve her türlü inşaat faaliyetlerinden oluşan molozların döküm yerinin belirlenmesi, yönlendirilmesi.

Belediyemize bağlı tüm birimlerde devam eden ve yapımı tamamlanan inşaatlarımızın, parklarımızın, her türlü elektrik işlerinin projelendirilmesi, bakım ,onarım ve abonelik işlemlerinin yürütülmesi .

Belediyemizce yıl içerisinde yapılacak ihale komisyonlarının oluşturulması için teklif tanzimi ve oluşturulan komisyonların üyelerine tebliği edilmesi ihale dosyasını hazırlamak .

Resmi Kurumlardan binalarına kredi almak isteyen vatandaşların, binaları hakkında bilgiler içeren ” Ekspertiz Raporu” tespit ve tanzim edilmesi .

Çilimli'de Bugün
Şu An 14
kapalı
2 Mart 2024 Cumartesi