İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Görev ve Sorumlulukları;

 • İmar Durumu verilmesi
 • Binalara Kot verilmesi.
 • Yanan, yıkılan yapılara ruhsat verilmesi.
 • Yapı Kontrollerinin yapılması.
 • İmar Planı yapılması ( İlave tadilat vb. )
 • Park otopark, okul, sosyal tesis vb kamu alanlarının projelendirilmesi.
 • Kaçak ve imar mevzuatına aykırı yapıların 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 32. ve 42. maddelerine göre işlemlerini başlatmak, yıkım kararı kesinleşen yıkım işlerinin yapılması konusunda Fen İşleri Servisi’ ne bildirimde bulunmak.
 • İmar konularında vatandaş veya resmi kurumlardan gelen taleplerin sonuçlandırılması.
 • Ruhsat açısından (yapının) işyeri açılış izninin verilmesi.
 • 2464 sayılı Belediye Gelirleri kanununa göre yol harcama katılım bedellerini almak, tahakkuk ettirmek, 3194 sayılı imar kanununa göre yol-su kanal katılım bedellerini ve otopark bedellerini tahakkuk ettirmek.
 • İmar mevzuatı gereği, İmar Yasa ve Yönetmeliklerinin Belediyeye yüklediği görevleri mevzuat çerçevesinde yürütmek.
 • İmar planı ve 5 yıllık programları gereğince kamulaştırma işlemlerini usulünce yerine getirmek.
 • Müdürlük bünyesinde hizmet veren Numarataj servisince Belediye Meclis Kararları doğrultusunda, Mahalle, Cadde ve Sokak isimleri ve Numaraları vermek.
 • Yapı Kullanma İzin belgesi alınmış binalara kapı numarası vermek.
 • Kent Bilgi Sistemi anket çalışmaları yapmak veya yaptırmak.
 • Kendi birimi ile ilgili harcamalarının bütçe hazırlığını yapmak.
 • Yapı Projelerinin, ilgili kanun ve yönetmeliklere uygunluğunun denetimini yapmak, uygun olmayanları uygun hale getirmek ve inşaat ruhsatı tanzim etmek.
 • İmar Planının uygulanması gerektiğinde güncellenmesi ve değişiklikleri ile ilgili çalışmaları yapmak ve belediye meclisine sunmak.
 • Uygulama İmar Planı Çalışmaları ( İlave, revizyon, tadilat ) hazırlamak-hazırlatmak veya ilgisince hazırlanan planları incelemek, Belediye Meclisine sunmak.
 • İmar uygulaması (Parselasyon) çalışmalarını yapmak.
 • Birleştirme – İfraz ve yola terk işlemlerini yapmak.
 • Kamulaştırma işlemlerini yapmak.
 • Resmi Kurum ve Kuruluşlar ile vatandaşlara yazılı veya sözlü olarak imar planı ve uygulamaları hakkında bilgi verilmesi.
 • İmar durumu ve Temel vize kontrollerini yapmak.
 • Fen işleri, (Park-Bahçe işleri ve Su-Kanal işleri) ile koordineli arazi çalışmaları… vb. gibi işlemler yürütülmektedir.
 • İnşaatlara yeni inşaat ruhsatlarının yenilenmesi.
 • Süresi dolan inşaat ruhsatlarının yenilenmesi.
 • Kat ilavesi ve tadilat ruhsatının verilmesi.
 • İnşaatı biten taşınmazlara Yapı Kullanma İzin belgesi (Oturma Ruhsatı) verilmesi.
 • Projelerle ilgili olarak resmi kurum ve kuruluşlardan gelen değişik konularda vatandaşlardan gelen dilekçelerin cevaplanması.
 • Kat irtifakı ve kat mülkiyetinin kurulması için proje onayının yapılması.
 • İnşaat dosyalarının arşivlenmesi.
 • Yeni projelerin, Kat ilavelerinin, tadilatların, inşaat ruhsatı yenilemelerinin proje kontrollerinin yapılması.
 • Yapı kullanma izin belgesinin verilebilmesi amacıyla binanın ne durumda olduğunu görmek için yerinde inceleme yapılması.
 • Temel, su basman ve kat vizelerinin yerinde kontrollerinin yapılması.
 • Vatandaşlardan gelen şikayet, tamirat vb. dilekçelere yerinde inceleme yapıldıktan sonra gerekli cevabın verilmesi.
 • Resmi kurum ve kuruluşlardan gelen yazıların cevaplanması.
 • İmar İşleri Müdürlüğüne gelen vatandaş dilekçeleri, resmi kurumdan gelen yazıların kayda alınması ve gereken cevap yazılarının yazılarak gönderilmesi.
 • Ayrıca Kamulaştırma, Düzenleme, Yer satışı, Birleştirme, Yola terk ile ilgili evrakların Encümene Meclis ve diğer resmi kurumlara yazışmaların hazırlanması.
 • Yapı denetimlerle ilgili iş ve işlemlerin yapımının sağlanması olarak özetlenebilir.

Çilimli'de Bugün
Şu An 24
kapalı
21 Eylül 2023 Perşembe